Studium Dialogu Motywującego

organizowane i prowadzony przez:
Akademię Terapii Motywującej
w Krakowie (2023 r. – 2024 r.)

Studium Dialogu Motywującego przygotowuje do prowadzenia konsultacji, interwencji i pomocy psychologicznej w oparciu o metodę Dialogu Motywującego – DM (Motivational Interviewing – MI). Studium przygotowuje do uzyskania Certyfikatu Praktyka Dialogu Motywujacego i Certyfikatu Terapeuty Motywującego. Tytuł Terapeuty Motywującego uzyskują osoby, które mają ukończone pełne szkolenie w akredytowanej szkole psychoterapii.

 • Dialog Motywujący to jedna z najskuteczniejszych na świecie metod w pracy psychologicznej nad motywacją, oparta na wynikach badań naukowych, klinicznej praktyce - EBP (Evidence Based Practise). Badania są aktualizowane, a ich skuteczność potwierdzana w kolejnych obszarach pracy pomocowej, gdzie motywacja odgrywa kluczową rolę.

 • Studium Dialogu Motywującej jest programem opartym na bazie licznych badań w dziedzinie motywacji i doświadczeń specjalistów z Polski i MINT (Motivational Interviewing Network Treiners) Program ma w założeniach rozwijać umiejętności w pracy pomocowo-motywującej w różnych obszarach klinicznych (oddziaływań medycznych i psychoterapeutycznych) i poza klinicznych (m.in. pedagogika, resocjalizacja, praca socjalna).

 • Studium gwarantuje rzetelną budowaną zgodne z zaleceniami kształcenia praktyków Dialogu Motywującego MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers - Międzynarodowe Stowarzyszenie Trenerów Dialogu Motywującego).

 • Program Studium wykracza poza obszar metody Dialogu Motywującego - dostarczając wiedzy w zakresie łączenia DM z innymi podejściami terapeutycznymi (poznawczo-behawioralnym, systemowym, opartym na mentalizacji) oraz rozwijając umiejętności w zakresie łączenia terapii motywującej z różnymi obszarami oddziaływań psychologicznych (praca z zaburzeniami, uzależnieniami, przemocą, z rodzinami oraz grupami).

 • Prowadzący Studium, to psychoterapeuci, certyfikowani terapeuci motywujący, osoby z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i szkoleniowym.

 • Szkolenie nie zawiera ukrytych kosztów dotyczących strony merytorycznej (uczestnicy biorą udział w superwizji będącej integralnym elementem szkolenia).

 • Ilość godzin superwizji i szkolenia jest wystarczająca do ubiegania się o Certyfikat Praktyka Dialogu Motywujacego i Certyfikat Terapeuty Motywującego.

 • Studium daje możliwość praktykowania zdobywanych umiejętności już po pierwszych zjazdach szkoleniowych.

 • Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość rozwijania i praktykowania umiejętności w ramach współpracy z Akademią Terapii Motywującej.

Studium jest odpowiedzią na potrzeby wielu ośrodków i instytucji związane ze zmianą jakości i skuteczności oddziaływań pomocowych. Wiele dotychczasowych podejść pomocowych, terapeutycznych, medycznych nie uwzględniało lub nie posiadało narzędzi do radzenia sobie z problemami:

 • brakiem motywacji do zmiany w zakresie nadużywania środków psychoaktywnych lub zmiany dotyczącej uzależnienia behawioralnego,

 • nieregularnego zażywania leków, przerywania leczenia (liczne badania pokazują, iż ponad połowa pacjentów nie zażywa regularnie leków) lub nie stosuje się do zaleceń medycznych (np.: realizacja badań, przejście na dietę),

 • brakiem motywacji pacjenta do psychoterapii,

 • ograniczoną wiedzą i brakiem doświadczenia pracowników różnych instytucji do współpracy z osobami zaburzonymi, stosującymi przemoc i z osobami doświadczonymi przemocą,

 • brakiem motywacji nastolatków (do zmiany zachowania, do nauki) i rodziców do współpracy z nauczycielami, pedagogami.

Studium Dialogu Motywującego w założeniach programowych ma stanowić odpowiedź na wymienione trudności i ma dostarczyć wiedzy do rozumienia złożonej problematyki braku gotowości do zmiany w wielu obszarach życia oraz wykształcić kompetencje do pracy z szeroko rozumianymi problemami deficytów motywacji człowieka. Rozwój kompetencji uczestników Studium będzie również dotyczył pracy w obszarze nowych zjawisk społecznych i idących za nimi kolejnymi wyzwaniami dla specjalistów (uzależnienia od urządzeń i zmieniające się kompetencje społeczne wynikające z większej aktywności w świecie cyfrowym/wirtualnym). Materia, którą będą zgłębiać uczestnicy, stanowi obszar dziedziny naukowej, której początki sięgają lat 80. XX wieku i badań prowadzonych w USA. W ostatnich latach podlega ona szczegółowej weryfikacji badawczej, z uwzględnieniem możliwości stosowania jej w coraz szerszej problematyce psychologicznej. Dialog Motywujący w Polsce pojawił się przed kilkoma laty, ciesząc się z roku na rok wzrastającym zainteresowaniem. Coraz większa ilość ośrodków zgłasza zapotrzebowanie na współpracę z osobami posługującymi się tą metodą.